મારો પરિચય

મારો પરિચય ટૂંકમાં આ બ્લૉગના જમણે પડખે લખેલો છે. આ ઉપરાંત મારા કેટલાક ઈન્‍ટરવ્યૂ અમુક સાઈટ્સ પર મૂકાયેલા છે. એ ઈન્‍ટરવ્યૂ વાંચવા માટેની લીન્‍ક નીચે આપેલી છે. મારાં લખાણો, શોખ તેમજ અન્ય સવાલોના જવાબો તેમાં અપાયેલા છે. 

No comments:

Post a Comment